ජනාධිපති කාර්ය සාධන පෝෂණ බහු ආංශික ක්‍රියාකාරික සැලැස්ම වැඩසටහන යටතේ නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පෙරපාසල් පෙරපාසල් වල ගුරුවරුන් සහ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසහන් පැවැත්විනි. ඊට සමගාමීව සමතුලිත පෝෂණයකින් යුතුව කුඩා දරුවන්ගේ ආහාර සකස් කරගන්නා ආකාරයද ප්‍රායෝගිකව කියාදුන් අතර ඒ සඳහා ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය චන්දන මහතාගේ සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරි චන්දිමා හරන්කහව මැතිණියගේ සම්පත් දායකත්වය ලබා ගෙන ඇත

.පෂණ 01 පෂණ 02 පෂණ 03 පෂණ 04 පෂණ 05 පෂණ 06

 

News & Events

04
දෙසැ2018
මරණයට කැප කර සිටි කිරි ගවයින් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන

මරණයට කැප කර සිටි කිරි ගවයින් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.කේ.එස්.එස්.සී විජේසිංහ මහතාගේ  මූලිකත්වයෙන් ...

28
අගෝ2017
පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

ජනාධිපති කාර්ය සාධන පෝෂණ බහු ආංශික ක්‍රියාකාරික...

Scroll To Top