නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.කේ.එස්.එස්.සී විජේසිංහ මහතාගේ  මූලිකත්වයෙන්  2018.10.24 වන වප් පොහෝ දින මරණයට කැප කර සිටි ගවයින් දෙදෙනෙකු නිදහස් කර කොට්ඨාසයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් දෙකකට ලබාදීමේ කටයුතු සිදු කරන ලදී.

ගවයින් නිදහස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියළු කටයුතු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රජා විශෝධන නිලධාරී ඒ.සී.ධම්මික ජයරත්න මහතා සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී ඉන්දික නිරෝෂණ මහතා විසින් සංවිධානය කරන ලද අතර, නෙළුබෑව PE+ ආයතනය මඟින් හා කොට්ඨාසයේ වෙළඳ ප්‍රජාවගේ අනුග්‍රහය මේ සඳහා ලබා ගන්නා ලදී.

02 03 04 05

News & Events

04
டிச2018
මරණයට කැප කර සිටි කිරි ගවයින් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන

මරණයට කැප කර සිටි කිරි ගවයින් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.කේ.එස්.එස්.සී විජේසිංහ මහතාගේ  මූලිකත්වයෙන් ...

28
ஆக2017
පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

ජනාධිපති කාර්ය සාධන පෝෂණ බහු ආංශික ක්‍රියාකාරික...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top