ප්‍රාදේශීය ලේකම් (වැ.බ.)

Senarathne copy  නම

 ආර්.එම්.ජී.සේනාරත්න මයා

සුදුසුකම්  
 • ශ්‍රාස්තවේදී (සාමාන්‍ය) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (SLAS/Class:I)
 • ආපදා කළමණාකරණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව
රැකියා ඉතිහාසය  
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්,ගලෙන්බිඳුනුවැව - 2003
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් (වැ.බ.) රාජාංගණය - 2007
 • නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ,ගොවිජන සේවා,අනුරාධපුර - 2012
 • සහකාර දිස්ත්‍රික් කොමසාරිස්(වැ.බ.), ගොවිජන සේවා,අනුරාධපුර - 2014
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්,නොච්චියාගම - 2015
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්,ම.නු.ප. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 2018

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

J Raliutheen නම

ජේ.රලියුදීන් මයා

සුදුසුකම්
 • ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය)
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්,රාජාංගණය

ගණකාධිකාරි

sanjika Rathnasiri නම පී.යූ.එස්.රත්නසිරි මිය
සුදුසුකම්
 • වාණිජවේදී (ගිණුම්කරණය) විශේෂ - ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
 • ICASL - Strategic Level I
රැකියා ඉතිහාසය ගණකාධිකාරි - නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය (2013)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 KP Wickramathunga නම කේ.පී.වික්‍රමතුංග මිය
සුදුසුකම්

දේශපාලන විද්‍යාව (විශේෂ) උපාධිධාරි

රැකියා ඉතිහාසය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

පරිපාලන නිලධාරි

  RWDGP Munasinghe නම

ආර්.ඩබ්.ජී.ඩී.පී.මුණසිංහ මයා

සුදුසුකම්

ශාස්ත්‍රවේදී (සමාජ විද්‍යාව) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය

කළමණාකරණ සහකාර - මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව 1997 - 2007

කළමණාකරණ සහකාර - ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 2007 - 2012

පරිපාලන නිලධාරි - නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 2012  

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

   Lalith Senavirathne නම

එස්.එම්.එල්.සෙනවිරත්න මයා

සුදුසුකම් ග්‍රාම නිලධාරි සේවය - අධි ‍ශ්‍රේණිය  2012
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරි  රඹෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය (1991.12.02-1995.12.31)
 • ග්‍රාම නිලධාරි  ම.නු.ප. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය(1996.01.01- 2014.04.22)
 • පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 2014

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top