ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Chaminda sir  නම

 කේ.පී.චාමින්ද මයා

සුදුසුකම්  
 • ශාස්ත්‍රවේදී - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශාස්ත්‍රවේදී - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන ඩිප්ලෝමාව - ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
රැකියා ඉතිහාසය  
 • ග්‍රාම නිලධාරි - රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය     (1999.01.12- 2010.10.07)
 • සහකාර ලේකම්(පාලන) - රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් - පොළොන්නරුව
 • නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස් (වැඩ බලන) - අනුරාධපුර
 • ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ - වයඹ පළාත් සභාව
 • සහකාර ලේකම් (පාලන / විමර්ෂණ) - වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

J Raliutheen නම

ජේ.රලියුදීන් මයා

සුදුසුකම්
 • ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය)
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්,රාජාංගණය

ගණකාධිකාරි

acc නම එච්.ජී.එන්.සම්පත් මයා
සුදුසුකම්
 • වාණිජවේදී (විශේෂ)  
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගණකාධිකාරි - කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • ගණකාධිකාරි - නැ.නු.ප. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 KP Wickramathunga නම කේ.පී.වික්‍රමතුංග මිය
සුදුසුකම්

දේශපාලන විද්‍යාව (විශේෂ) උපාධිධාරි

රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

පරිපාලන නිලධාරි

  RWDGP Munasinghe නම

ආර්.ඩබ්.ජී.ඩී.පී.මුණසිංහ මයා

සුදුසුකම්

ශාස්ත්‍රවේදී (සමාජ විද්‍යාව) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය

කළමණාකරණ සහකාර - මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව 1997 - 2007

කළමණාකරණ සහකාර - ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 2007 - 2012

පරිපාලන නිලධාරි - නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 2012  

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

   Lalith Senavirathne නම

එස්.එම්.එල්.සෙනවිරත්න මයා

සුදුසුකම් ග්‍රාම නිලධාරි සේවය - අධි ‍ශ්‍රේණිය  2012
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරි  රඹෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය (1991.12.02-1995.12.31)
 • ග්‍රාම නිලධාරි  ම.නු.ප. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය(1996.01.01- 2014.04.22)
 • පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 2014

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

Scroll To Top