ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
ශ්‍රාවස්තිපුර Janaka එම්.කේ.ඩී.සී.ජනක දයාරත්න මයා +94 714 348 070
ශ්‍රාවස්තිවත්ත Chamila Vijepala ඩබ්.එම්.සී.පී.විජේපාල මිය +94 778 724 297
අළුත්වැව Wijesinghe එච්.ආර්.විජේසිංහ මයා +94 713 522 525 
කිඹුලාකඩ Chamila Kotagedara කේ.ජී.සී.ජේ.කොටගෙදර මිය +94 713 324 942
ආමනේ fddytgjkui කේ.එස්.ආර්.දිසානායක මිය +94 712 860 278 
දිවුල්වැව Thyaga Shamali ඩබ්.එම්.ටී.එස්.වාසල මිය +94 710 695 878
කුඩා නෙළුබෑව Indika Niroshana ජී.ඒ.අයි.නිරෝෂණ මයා +94 713 315 706
මහ නෙළුබෑව Dinusha Herath ඩී.කේ.හේරත් මිය +94 719 341 494
පාවක්කුලම Sarath ජී.එම්.එස්.සී.කේ.ගජනායක මයා +94 713 315 077
කළු ආරච්චියාගම fddytgjkui කේ.ටී.ඩී.රණසිංහ මිය +94 762 880 216
පහලවැව  Mallika ආර්.එම්.එම්.පී.රත්නායක මිය +94 712 065 365
තුරුවිල  Niluka Priyanthi කේ.ජී.එන්.ප්‍රියන්ති මිය +94 718 474 947
හිදෝගම  Niluka Priyanthi කේ.ජී.එන්.ප්‍රියන්ති මිය +94 718 474 947
සුහදගම  Inoka Sadamali අයි.එස්.දිසානායක මිය +94 710 758 445
මඩවලගම  Priyanka Jayawardhana පී.ජේ.රාජකරුණා මිය +94 711 013 322
උතුරු කළුවිල  Neranjala ආර්.ඊ.බී.එන්.එස්.ඒකනායක මිය +94 710 758 445
නාච්චාදූව  HMSKK.Dayarathne එච්.එම්.එස්.කේ.කේ.දයාරත්න මිය +94 713 317 664
නාච්චාදූව නව නගරය  HMSKK.Dayarathne එච්.එම්.එස්.කේ.කේ.දයාරත්න මිය +94 713 317 664
පලයාකුලම  Priyanka Jayawardhana පී.ජේ.රාජකරුණා මිය +94 711 013 322

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week  2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top