ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
ශ්‍රාවස්තිපුර J.Dayarathne එම්.කේ.ඩී.සී.ජනක දයාරත්න මයා +94 714 348 070
ශ්‍රාවස්තිවත්ත Chamila Wijepala ඩබ්.එම්.සී.පී.විජේපාල මිය +94 778 724 297
අළුත්වැව HR.Wijesingha එච්.ආර්.විජේසිංහ මයා +94 713 522 525 
කිඹුලාකඩ Chamila Kotagedara කේ.ජී.සී.ජේ.කොටගෙදර මිය +94 713 324 942
ආමනේ KSR.Dissanayake කේ.එස්.ආර්.දිසානායක මිය +94 712 860 278 
දිවුල්වැව WMTS.Wasala ඩබ්.එම්.ටී.එස්.වාසල මිය +94 710 695 878
කුඩා නෙළුබෑව GAI.Niroshana ජී.ඒ.අයි.නිරෝෂණ මයා +94 713 315 706
මහ නෙළුබෑව DK.Herath ඩී.කේ.හේරත් මිය +94 719 341 494
පාවක්කුලම SK.Gajanayake ජී.එම්.එස්.සී.කේ.ගජනායක මයා +94 713 315 077
කළු ආරච්චියාගම fddytgjkui කේ.ටී.ඩී.රණසිංහ මිය +94 762 880 216
පහලවැව  RMP.Rathnayake ආර්.එම්.එම්.පී.රත්නායක මිය +94 712 065 365
තුරුවිල  KGN.Priyanthi කේ.ජී.එන්.ප්‍රියන්ති මිය +94 718 474 947
හිදෝගම  KGN.Priyanthi කේ.ජී.එන්.ප්‍රියන්ති මිය +94 718 474 947
සුහදගම  IS.Dissanayake අයි.එස්.දිසානායක මිය +94 710 758 445
මඩවලගම  MSM.Ashar එම්.එස්.එම්.අශ්හාර් මයා +94 789 000 800
උතුරු කළුවිල  REBNS.Ekanayake ආර්.ඊ.බී.එන්.එස්.ඒකනායක මිය +94 710 758 445
නාච්චාදූව  HMSKK.Dayarathne එච්.එම්.එස්.කේ.කේ.දයාරත්න මිය +94 713 317 664
නාච්චාදූව නව නගරය  HMSKK.Dayarathne එච්.එම්.එස්.කේ.කේ.දයාරත්න මිය +94 713 317 664
පලයාකුලම  PJ.Rajakaruna පී.ජේ.රාජකරුණා මිය +94 711 013 322

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top