ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
ශ්‍රාවස්තිපුර Janaka එම්.කේ.ඩී.සී.ජනක දයාරත්න මයා +94 714 348 070
ශ්‍රාවස්තිවත්ත Chamila Vijepala ඩබ්.එම්.සී.පී.විජේපාල මිය +94 778 724 297
අළුත්වැව Wijesinghe එච්.ආර්.විජේසිංහ මයා +94 713 522 525 
කිඹුලාකඩ Chamila Kotagedara කේ.ජී.සී.ජේ.කොටගෙදර මිය +94 713 324 942
ආමනේ fddytgjkui කේ.එස්.ආර්.දිසානායක මිය +94 712 860 278 
දිවුල්වැව Thyaga Shamali ඩබ්.එම්.ටී.එස්.වාසල මිය +94 710 695 878
කුඩා නෙළුබෑව Indika Niroshana ජී.ඒ.අයි.නිරෝෂණ මයා +94 713 315 706
මහ නෙළුබෑව Dinusha Herath ඩී.කේ.හේරත් මිය +94 719 341 494
පාවක්කුලම Sarath ජී.එම්.එස්.සී.කේ.ගජනායක මයා +94 713 315 077
කළු ආරච්චියාගම fddytgjkui කේ.ටී.ඩී.රණසිංහ මිය +94 762 880 216
පහලවැව  Mallika ආර්.එම්.එම්.පී.රත්නායක මිය +94 712 065 365
තුරුවිල  Niluka Priyanthi කේ.ජී.එන්.ප්‍රියන්ති මිය +94 718 474 947
හිදෝගම  Niluka Priyanthi කේ.ජී.එන්.ප්‍රියන්ති මිය +94 718 474 947
සුහදගම  Inoka Sadamali අයි.එස්.දිසානායක මිය +94 710 758 445
මඩවලගම  Priyanka Jayawardhana පී.ජේ.රාජකරුණා මිය +94 711 013 322
උතුරු කළුවිල  Neranjala ආර්.ඊ.බී.එන්.එස්.ඒකනායක මිය +94 710 758 445
නාච්චාදූව  HMSKK.Dayarathne එච්.එම්.එස්.කේ.කේ.දයාරත්න මිය +94 713 317 664
නාච්චාදූව නව නගරය  HMSKK.Dayarathne එච්.එම්.එස්.කේ.කේ.දයාරත්න මිය +94 713 317 664
පලයාකුලම  Priyanka Jayawardhana පී.ජේ.රාජකරුණා මිය +94 711 013 322

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

Scroll To Top