සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අනුරාධපුර +94 252 234 077
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අනුරාධපුර +94 703 090 379
ප්‍රාදේශීය  ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රාවස්තිපුර +94 252 225 097

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

Scroll To Top