සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අනුරාධපුර +94 252 234 077
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අනුරාධපුර +94 703 090 379
ප්‍රාදේශීය  ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රාවස්තිපුර +94 252 225 097

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week  2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top