• පොලිස් ස්ථානය - හිදෝගම
  • ග්‍රාමිය රෝහල - නෙළුබෑව
  • ග්‍රාමිය රෝහල - නාච්චාදූව
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - හිදෝගම
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - නාච්චාදූව
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - ශ්‍රාවස්තිපුර
  • ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - හිදෝගම
  • සමෘද්ධි බැංකුව - නාච්චාදූව
  • නාච්චාදූව කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය - ශ්‍රාවස්තිපුර

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

Scroll To Top