• පොලිස් ස්ථානය - හිදෝගම
  • ග්‍රාමිය රෝහල - නෙළුබෑව
  • ග්‍රාමිය රෝහල - නාච්චාදූව
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - හිදෝගම
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - නාච්චාදූව
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - ශ්‍රාවස්තිපුර
  • ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - හිදෝගම
  • සමෘද්ධි බැංකුව - නාච්චාදූව
  • නාච්චාදූව කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය - ශ්‍රාවස්තිපුර

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top