• පොලිස් ස්ථානය - හිදෝගම
  • ග්‍රාමිය රෝහල - නෙළුබෑව
  • ග්‍රාමිය රෝහල - නාච්චාදූව
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - හිදෝගම
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - නාච්චාදූව
  • උප තැපැල් කාර්යාලය - ශ්‍රාවස්තිපුර
  • ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - හිදෝගම
  • සමෘද්ධි බැංකුව - නාච්චාදූව
  • නාච්චාදූව කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය - ශ්‍රාවස්තිපුර

News & Events

10
ජන2019

සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

2018.ජූනි මස 25 වන දින කාර්යාල කාර්ය...

04
දෙසැ2018

වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සෑම වර්ෂ...

Scroll To Top