හැඳුනුම

ලිපිනය:
නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ශ්‍රාවස්තිපුර,
අනුරාධපුර
50044
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 252225097
ෆැක්ස්:
+94 252225097

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

04
දෙසැ2018
මරණයට කැප කර සිටි කිරි ගවයින් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන

මරණයට කැප කර සිටි කිරි ගවයින් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.කේ.එස්.එස්.සී විජේසිංහ මහතාගේ  මූලිකත්වයෙන් ...

28
අගෝ2017
පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

ජනාධිපති කාර්ය සාධන පෝෂණ බහු ආංශික ක්‍රියාකාරික...

Scroll To Top