හැඳුනුම

ලිපිනය:
නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ශ්‍රාවස්තිපුර,
අනුරාධපුර
50044
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 252225097
ෆැක්ස්:
+94 252225097

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top