නම ලිපිනය
1 තිස්ස මරණාධාර සමිතිය කළු ආරච්චියාගම,හිදෝගම
2 ගාමිණී මරණාධාර සමිතිය පහල තුරුවිල,හිදෝගම
3 එකමුතු සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මහ නෙළුබෑව,හිදෝගම
4 නිදහස් සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කිරිමැටියාව,හිදෝගම
5 ස්වර්ණමාලි කාන්තා සමිතිය පහල තුරුවිල,හිදෝගම
6 දිරිය ශක්ති පදනම පහලවැව,හිදෝගම
7 සුහදගම සුභසාධක සමිතිය 06 ඇල,හිදෝගම
8 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය උතුරු කළුවිල,06 ඇල,හිදෝගම
9 තරුණ බෞද්ධ සංගමය 07 ඇල,හිදෝගම
10 දැක්ම සුභසාධක සංගමය කළුවිල,හිදෝගම
11 එක්සත් සුහද සහන පදනම අක්කරවත්ත,තුරුවිල
12 උදාර ප්‍රජා මූල සංවිධානය අලුත්වැව
13 සරණ මිතුරු හවුල 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
14 සමාධි ශ්‍රම ශක්ති සංවිධානය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
15 පුබුදු සුභසාධක සමිතිය ආමනේ,ශ්‍රාවස්තිපුර

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top