නම ලිපිනය
1 තිස්ස මරණාධාර සමිතිය කළු ආරච්චියාගම,හිදෝගම
2 ගාමිණී මරණාධාර සමිතිය පහල තුරුවිල,හිදෝගම
3 එකමුතු සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මහ නෙළුබෑව,හිදෝගම
4 නිදහස් සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කිරිමැටියාව,හිදෝගම
5 ස්වර්ණමාලි කාන්තා සමිතිය පහල තුරුවිල,හිදෝගම
සැනසුම සුභසාධක සංගමය පලයාකුලම
රැවන්වැලි අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය ශ්‍රාවස්තිපුර
අසරණ සරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය තුරුවිල
9 සංඝමිත්තා කුලඟන සමිතිය ආමනේ
10 දිරිය ශක්ති පදනම පහලවැව,හිදෝගම
11 සමඟි වෙළඳ සංගමය අතුරුවැල්ල,නාච්චාදූව
12 ස්වශක්ති ප්‍රජා සංවිධානය කොඩිගලගම,ශ්‍රාවස්තිපුර
13 සුධර්මා කාන්තාා සමිතිය පහලවැව,හිදෝගම
14 ප්‍රජාපති කාන්තා සමිතිය 10 ඇල,මහ නෙළුබෑව,හිදෝගම
15 සුහදගම සුභසාධක සමිතිය 06 ඇල,හිදෝගම
16 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය උතුරු කළුවිල,06 ඇල,හිදෝගම
17 තරුණ බෞද්ධ සංගමය 07 ඇල,හිදෝගම
18 දැක්ම සුභසාධක සංගමය කළුවිල,හිදෝගම
19 ප්‍රබෝධා ආබාධ සහිත වූවන්ගේ සංගමය ශ්‍රාවස්තිවත්ත,ශ්‍රාවස්තිපුර
20 සහන සුභසාධක සංගමය 02 ඇල අමානේ, ශ්‍රාවස්තිපුර
21 සමඟි සුභසාධක සංගමය ආමනේ, ශ්‍රාවස්තිපුර
22  තිස්ස මරණාධාර සමිතිය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
23 එක්සත් සුහද සහන පදනම අක්කරවත්ත,තුරුවිල
24  ජනසෙත සුභසාධක සංගමය අතුරුවැල්ල,ගොළු මරදන්කුලම,නාච්චාදූව
25 සුහද සුභසාධක මරණාධාර සමිතිය අළුත්වැව,ශ්‍රාවස්තිිපුර
26 සැවැත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
27 සමාධි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
28 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පහලවැව,කටුගම්පලගම,හිදෝගම
29 සුහද සුභසාධක මරණාධාර සමිතිය දිවුල්වැව,හිදෝගම
30 උදාර ප්‍රජා මූල සංවිධානය අලුත්වැව
31 සරණ මිතුරු හවුල 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
32 සමාධි ශ්‍රම ශක්ති සංවිධානය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර
33 පුබුදු සුභසාධක සමිතිය ආමනේ,ශ්‍රාවස්තිපුර
34 ශ්‍රී සුභෝධ සුභසාධක සංගමය සුහදගම,හිදෝගම
35 ව්‍යවසාය සංවර්ධන සමිතිය මහනෙළුබෑව
36 අභිමාන සුභසාධක සංගමය කළුවිල,හිදෝගම

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

Scroll To Top