අපගේ දැක්ම

මානව හා භෞතික සම්පත් ඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව මෙහෙයවමින් නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනතාවට යහපත් ජීවන තත්වයක් ළඟාකර දීම.

අපගේ මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම තිරසාර සහ සැලසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුළින් දේශීය ජන ජීවිතය නංවාලීම.

 

1997 වසරේ සිට සේවය කල ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්

නම සිට දක්වා
ඒ.නෝබට් මහතා 1997  2000
එච්.එම්.කරුණාරත්න මහතා 2000 2004
ජී.විජිත නන්ද කුමාර මහතා 2004 2004
එම්.ඒ.අනුලා ඉන්ද්‍රාණි මහත්මිය 2005 2006
එල්.එච්.සිරිල් මහතා 2006 2008
ජී.ඒ.කිත්සිරි මහතා 2008 2009
එච්.පී.පී.ඒ.හේවාපතිරණ මහත්මිය 2009 2010
ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා 2011 2017
ආර්.කේ.එස්.එස්.සී.විජේසිංහ මහතා 2017  2019
ආර්.එම්.ජී.සේනාරත්න මහතා 2019  

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week  2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top