කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 252 225 097

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ආර්.එම්.ජී.සේනාරත්න මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්(වැ.බ.) +94 253 248 197 +94 252 225 097
ජේ.රලියුදීන් මයා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 252 051 305 +94 252 225 097
පී.යූ.එස්.රත්නසිරි මිය ගණකාධිකාරී +94 252 051 352 +94 252 225 097
කේ.පී.වික්‍රමසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 252 051 499 +94 252 225 097
ආර්.ඩබ්.ජී.ඩී.පී.මුණසිංහ මයා පරිපාලන නිලධාරී +94 253 249 201 +94 252 225 097
එස්.එම්.එල්.සෙනවිරත්න මයා පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 252 052 928 +94 252 225 097
පී.ජී.එල්.මධුෂාන් මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 252 225 097 +94 252 225 097

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week  2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top