කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 252 225 097

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ආර්.එම්.ජී.සේනාරත්න මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්(වැ.බ.) +94 253 248 197 +94 252 225 097
ජේ.රලියුදීන් මයා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 252 051 305 +94 252 225 097
පී.යූ.එස්.රත්නසිරි මිය ගණකාධිකාරී +94 252 051 352 +94 252 225 097
කේ.පී.වික්‍රමසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 252 051 499 +94 252 225 097
ආර්.ඩබ්.ජී.ඩී.පී.මුණසිංහ මයා පරිපාලන නිලධාරී +94 253 249 201 +94 252 225 097
එස්.එම්.එල්.සෙනවිරත්න මයා පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 252 052 928 +94 252 225 097
පී.ජී.එල්.මධුෂාන් මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 252 225 097 +94 252 225 097

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

Scroll To Top