2018 වර්ෂයේ නාච්චාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

නාච්චාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 19 ක් අයත් අතර ඊට හිදෝගම සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකුව මගින් එම ග්‍රාම නිලධාරි 19 ට අදාල ප්‍රතිලාභි පිරිස වෙනුවෙන් කටයුතු කරනු ලබයි .

2018 සමෘද්ධි වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් 1338 ක් සිටින අතර ඉන් පවුල් 77 මෙම වර්ෂයේදී සවිබල ගැන්වීමට යෝජිත වේ. ඒ සදහා නාච්චාදුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය සදහා වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය 509000 කි.

සමෘද්ධි අරුණලු වැඩසටහන යටතේ එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමකින් එක් ප්‍රතිලාභියෙක් බැගින් ව්‍යාපෘති 19 ක් සදහා පුද්ගලයින් තෝරා ගෙන ඇත. එම තෝරා ගැනීම අංශ 4 ක් යටතේ සිදුවී ඇති අතර කෘෂි කාර්මික අංශය යටතේ තෝරාගත් ව්‍යාපෘති 02 කි. එලවලු වගාව සදහා වතුර මෝටරයක් ඇල්කතීන් බට ලබා දීමත් තවත් අයෙකුට දියර ඉසින යන්ත්‍රය හා තණකොල කපන මැෂිමත් ලබාදීමත් සිදුවේ. මේ සදහා රු.52500 ක දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇති අතර ප්‍රතිලාභි දායකත්වය 40% වේ.

මීලගට සත්ව පාලන අංශය යටතේ ව්‍යාපෘති 02 ක් තෝරා ගෙන ඇති අතර ඒ සදහා ලබා දී ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.55000 කි. එළු පාලනය සදහා එලිච්චියන් දෙදෙනෙකු හා කිරිගව පාලනය සදහා කිරිගවයකු ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘති දෙක සදහා ප්‍රතිලාභි දායකත්වය 40% කි. මෙම ව්‍යාපෘති දෙක මේ වන විට ක්‍රියාත්මක අතර කිරිගවයාගෙන් කිරි ලබා ගැනීම සිදුකරයි.

සුළු කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය

මිලගට සුළු කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය යටතේ ව්‍යාපෘති 11 ක් තෝරා ගෙන ඇති අතර ඒ සදහා වෙන්කර ඇති මුදල 305000/- කි. 

මීට අමතරව සමෘද්ධි අරුණලු වැඩසටහන යටතේ අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති 04 ක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ සදහා වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය 96500/- කි. 

මීට අමතරව සමෘද්ධි ව්‍යවසාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 02ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත අලෙවි කුටි 02 ක් සදහා ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත. 

මෙම සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහනට අමතරව හිදෝගම ප්‍රජා මුල සමෘද්ධි බැංකුව මගින් ද ණය ලබාදීම හරහා ප්‍රතිලාභින් සවිබල ගැන්වීමට යෝජිතය.

මීට අමතරව සෑම තුලානයකින්ම නව ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීමේ වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් නව ව්‍යවසායකයින් 19 කු සදහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කරමින් පවතී . ප්‍රතිපාදන ලද වහාම එම පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතය.

එසේම සමාජ සංවර්ධන වැසටහන යටතේ දිරිය පියස නිවාස 04 ක් සහ වකුගඩු රෝගී පවුල් සදහා ලබාදෙන නිවාසයක් ද වශයෙන් නිවාස 06 ක් ඉදිකරන අතර ඒ සදහා රු.1200000 ක ප්‍රතිපාදන ලැබී ඇත. මෙම වර්ෂය අවසාන වන විට එම නිවාස වල ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට නියමිතය .

මත් දුම්වැටි විරෝධි කොඩි දිනය වෙනුවෙන් රු256999.00 ක මුදලක් ඒකරාශි කරන ලදි.  එසේම එම වැඩසටහන යටතේ පාසැල් දරු දැරියන් 16 කට ශිෂ්‍යත්ව ලබාදිමටත්  පවුල් 11 ක් සදහා  සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි ඉදිකිරීමට  රු.10000/- ක් බැගින් වු ආධාර ලබාදීම .  නිවාස 04 ක් අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සදහා රුපියල් 100000/- ක මුදලක් ලබා දී ඇත.

ඊට අමතරව දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන යටතේ

  1. නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනක් ළමා සමාජ දරුවන් සදහා පැවැත්වු අතර ඒ සදහා රු.25000/- වියදම් දරන ලදී.
  2. මත් නිවාරණ හා සතුටු පවුල් වැඩසටහන පැවැත් වු අතර ඒ සදහා රු.25000/- ක මුදලක් වියදම් කරන ලදී.

නාච්චාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමෘද්ධි ආදර්ශ සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභින් 84 දෙනෙකු සදහා ආදර්ශ ඕකිඩ් වගාව සදහා ප්‍රතිපාදන 3798/86 ක් ලබා දී ඇත. ප්‍රතිලාභින් 73 දෙනෙකු  පේරාදෙණිය උද්භිත විද්‍යාතනයේ ඕකිඩ් පාසැලේ විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දී ඇති අතර මේ වන විට ප්‍රතිලාභින්ට ඕකිඩ් පැල හා දැල් ආවරණ ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින මිල ගණන් කැදවීම සදහා පුහුණු ආයතන තෝරා ගැනීම සදහා අදාල රාජ්‍ය ආයතන දැනුවත් කර ඇත.

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week  2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top