ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ග්‍රාමීය රෝහල නාච්චාදූව  
ග්‍රාමීය රෝහල කුඩා නෙළුබෑව  
ආයුර්වේද රෝහල පාවක්කුලම  
ආයුර්වේද රෝහල ශ්‍රාවස්තිපුර  

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top