ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ග්‍රාමීය රෝහල නාච්චාදූව  
ග්‍රාමීය රෝහල කුඩා නෙළුබෑව  
ආයුර්වේද රෝහල පාවක්කුලම  
ආයුර්වේද රෝහල ශ්‍රාවස්තිපුර  

News & Events

10
ජන2019

සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

2018.ජූනි මස 25 වන දින කාර්යාල කාර්ය...

04
දෙසැ2018

වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සෑම වර්ෂ...

Scroll To Top