නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
නාච්චාදූව උප තැපැල් කාර්යාලය කුසව,නාච්චාදූව +94 252 280 128
හිදෝගම උප තැපැල් කාර්යාලය 07 ඇල,හිදෝගම +94 254 924 211
ශ්‍රාවස්තිපුර උප තැපැල් කාර්යාලය ශ්‍රාවස්තිපුර +94 252 222 586

News & Events

27
සැප්2019
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන - 2019 බුද්ධ ශාසන හා...

19
අගෝ2019
"අරුණ දකින රටා" චිත්‍ර නිර්මාණ වැඩමුළුව

"අරුණ දකින රටා" චිත්‍ර නිර්මාණ වැඩමුළුව

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පෙර පාසල් වයසේ...

Scroll To Top