නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
නාච්චාදූව උප තැපැල් කාර්යාලය කුසව,නාච්චාදූව +94 252 280 128
හිදෝගම උප තැපැල් කාර්යාලය 07 ඇල,හිදෝගම +94 254 924 211
ශ්‍රාවස්තිපුර උප තැපැල් කාර්යාලය ශ්‍රාවස්තිපුර +94 252 222 586

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top