නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
නාච්චාදූව උප තැපැල් කාර්යාලය කුසව,නාච්චාදූව +94 252 280 128
හිදෝගම උප තැපැල් කාර්යාලය 07 ඇල,හිදෝගම +94 254 924 211
ශ්‍රාවස්තිපුර උප තැපැල් කාර්යාලය ශ්‍රාවස්තිපුර +94 252 222 586

News & Events

10
ජන2019

සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

2018.ජූනි මස 25 වන දින කාර්යාල කාර්ය...

04
දෙසැ2018

වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සෑම වර්ෂ...

Scroll To Top