නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ශ්‍රාවස්තිපුර දුම්රිය ස්ථානය ශ්‍රාවස්තිපුර +94 253 853 761

News & Events

10
ජන2019

සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

2018.ජූනි මස 25 වන දින කාර්යාල කාර්ය...

04
දෙසැ2018

වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සෑම වර්ෂ...

Scroll To Top