නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ශ්‍රාවස්තිපුර දුම්රිය ස්ථානය ශ්‍රාවස්තිපුර +94 253 853 761

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

Scroll To Top