නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
රත්මලේ තිස්ස විද්‍යාලය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර +94 774 014 839
අලුත්වැව කුමාර විද්‍යාලය අලුත්වැව,ශ්‍රාවස්තිපුර +94 788 804 227
දිවුල්වැව විද්‍යාලය දිවුල්වැව,හිදෝගම +94 710 492 342
කුඩා නෙළුබෑව ගැමුණු මහා විද්‍යාලය කුඩා නෙළුබෑව,හිදෝගම +94 723 967 196
අල් මදීනා විද්‍යාලය කුඩා නෙළුබෑව,හිදෝගම +94 718 416 134
මහ නෙළුබෑව විද්‍යාලය මහ නෙළුබෑව,හිදෝගම +94 252 051 553
කළුවිල සේන මහා විද්‍යාලය කළුවිල,හිදෝගම +94 252 051 500
තුරුවිල විද්‍යාලය තුරුවිල,හිදෝගම +94 778 135 949
මඩවලගම විද්‍යාලය මඩවලගම,හිදෝගම +94 718 096 490
නාච්චාදූව මුස්ලිම් විද්‍යාලය නව නගරය,නාච්චාදූව +94 252 280 311
නාච්චාදූව සිංහල විද්‍යාලය නාච්චාදූව +94 252 050 514

News & Events

26
මාර්2019
Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

Displaying Tripitaka Books parallel to the Tripitaka Pilgrimage Week

  On the patronage of the Divisional...

12
මාර්2019
Tripitaka Pilgrimage Week  2019.03.16 - 2019.03.23

Tripitaka Pilgrimage Week 2019.03.16 - 2019.03.23

A large number of programs have been...

Scroll To Top