නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
රත්මලේ තිස්ස විද්‍යාලය 05 ඇල,ශ්‍රාවස්තිපුර +94 774 014 839
අලුත්වැව කුමාර විද්‍යාලය අලුත්වැව,ශ්‍රාවස්තිපුර +94 788 804 227
දිවුල්වැව විද්‍යාලය දිවුල්වැව,හිදෝගම +94 710 492 342
කුඩා නෙළුබෑව ගැමුණු මහා විද්‍යාලය කුඩා නෙළුබෑව,හිදෝගම +94 723 967 196
අල් මදීනා විද්‍යාලය කුඩා නෙළුබෑව,හිදෝගම +94 718 416 134
මහ නෙළුබෑව විද්‍යාලය මහ නෙළුබෑව,හිදෝගම +94 252 051 553
කළුවිල සේන මහා විද්‍යාලය කළුවිල,හිදෝගම +94 252 051 500
තුරුවිල විද්‍යාලය තුරුවිල,හිදෝගම +94 778 135 949
මඩවලගම විද්‍යාලය මඩවලගම,හිදෝගම +94 718 096 490
නාච්චාදූව මුස්ලිම් විද්‍යාලය නව නගරය,නාච්චාදූව +94 252 280 311
නාච්චාදූව සිංහල විද්‍යාලය නාච්චාදූව +94 252 050 514

News & Events

10
ජන2019

සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

2018.ජූනි මස 25 වන දින කාර්යාල කාර්ය...

04
දෙසැ2018

වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සෑම වර්ෂ...

Scroll To Top